چنین یا چنان باشیم ..!

 این رابطه ی مستقیم با خودمان دارد که چنین یا چنان باشیم

استخوان بندی ما باغی ست که اراده ی ما باغبان آنست

از روی جهالت و سستی بایرش بگذاریم و یا از سر تجربه و دوراندیشی زمینش را کود دهیم

 ویلیام شکسپیر،

حقیقت نوشت

ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺩﺍ
ﺍﻭﻧﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ,
ﻭﻟﻲ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ...

/ 0 نظر / 74 بازدید