بعضی حس ها خاص و ناب هستند..

آدم وقتی یک حس تکرار نشدنی را با یک نفـر تجربـه می کنـد ؛

دیگر نمی توانـد آن حس را با کس دیگری تجربـه کنـد .

بعضی حس ها خاص و ناب هستند مثل بعضی آدم ها...

ویسواوا شیمبورسکا

واقعیت نوشت

پرنده ای که پرواز بلد نیست
به قفس میگوید تقدیر...!!!

/ 0 نظر / 98 بازدید