خدایا!
گفتی که دل شکسته باید آورد.
یعنی دل از این شکسته تر می خواهی؟


سید مهدی شجاعی